Betingelser

Betingelser

Leje- og forsikringsbetingelser 09/2021

Den, der bestiller ydelser, betegnes i det følgende som lejer, mens Sydjysk Lift ApS der præsterer ydelser betegnes som udlejer.

Lifte, teleskoplæssere, minilæssere samt andet udstyr betegnes som materiel.
Lejebetingelserne gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der ydes af udlejer. Det er altid udlejers seneste prisliste der er gældende. Afvigelser er kun gældende, hvis de er skriftligt aftalt for den enkelte opgave og dermed godkendt af Sydjysk Lift ApS. Husk altid at ringe og afmelde materiel efter endt brug.

Ydelser og afregning

Udlejers ydelser kan omfatte:

● Materieludlejning.
● Betjening af materiel, som faktureres pr. time.
● Transport mellem udlejers plads og retur
● Montering, opstilling og demontering, som faktureres pr. time.
● Forsikring af det lejede samt forbrugt brændstof.

 

Lejerens pligter og ansvar

Transport og levering
Det påhviler lejeren at sikre, at materiellet kan fremføres på arbejdspladsen af bæredygtige veje og opstilles på bæredygtig grund. Evt. ekstra ventetid eller nødvendig brug af f.eks. kran eller andre hjælpemidler debiteres lejer (se under ”opstilling”). Hvis lejer ønsker det og der afhentes materiel hos udlejer, har lejer det fulde ansvar under transporten.

Opstilling

Når liften skal leveres/opstilles, kan der være brug for tillægsydelser som f.eks.:

● Tilladelse til parkering på offentlig vej
● Anmeldelse til myndighed
● Levering af afspærringsmateriel
● Levering af køreplader
● Kranhjælp ved levering og afhentning
Hvis en eller flere af ovenstående ydelser ønskes, skal det aftales ved bestilling af materiel, hvorefter det udføres for lejers regning.

 

Reklamation over udstyr

Lifte og maskiner leveres i rengjort og driftsklar stand. Lejer er forpligtet til straks efter modtagelsen, at reklamere i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede materiel. Reklamation efter første lejedag har ingen retsvirkning.
Lejer må under ingen omstændigheder lade udføre reparationer eller forandringer på det lejede, men skal straks give besked til udlejer, hvis der skulle opstå driftsforstyrrelser. Lejer er erstatningsansvarlig for evt. skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte.

Placering og anvendelse

Lejer må ikke, uden skriftlig aftale med udlejer, udlåne, udleje eller overdrage materiel til 3. mand ligesom materiellet ikke må flyttes til ny adresse uden aftale med udlejer. Ved anvendelse i udlandet kræves endvidere særskilt tilladelse fra udlejer og dennes forsikringsselskab og der tages forbehold for evt. præmieforhøjelse.
Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for, at disse udføres, således at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes.
Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang – men ikke pligt – til at tilse (inspicere) det udlejede materiel.

Tilbagelevering

Lejer skal altid efter endt brug forberede maskinens afhentning ved, at den er opryddet og rengjort, opladet og parkeret hvor den blev leveret. Nøglen anbringes samme sted som ved leveringen eller efter aftale med udlejer. Lejer skal altid aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj,
betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejer. Dette kontrolleres af udlejer indenfor rimelig tid efter returnering, og hvis det er nødvendigt med ekstra rengøring eller reparation debiteres lejer for omkostningerne.

Ansvar og skader

Lejer er ansvarlig for skader på det lejede i lejeperioden. Ved afmelding er lejer pligtig at sikre, at materiel ikke kan stjæles eller misbruges, og der skal træffe aftale med udlejer om placering af nøgle. Lejer bærer alene ansvaret over for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side, herunder skader på ting, personer og materiel.
Lejeren bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse. Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig,ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig.
Skader der skyldes fejl ved materiellet eller har med anvendelsen at gøre, skal uden ophold
anmeldes til udlejer.

Forsikringsbestemmelser

Samtidig med at der indgås lejeaftale er lejer forpligtet til at indgå aftale om forsikring af det lejede i hele lejeperioden, hvilket indebærer betaling af forsikringspræmie iht. den gældende prisliste. Der indgår flg. forsikringer:

Maskinkasko

Udlejer har tegnet maskinkaskoforsikring, som dækker brand, tyveri, hærværk samt anden pludselig opstået skade på materiellet. For denne forsikring gælder at lejer har en selvrisiko for hver skade på kr. 10.000,- for lifte, teleskoplæssere og minilæssere, som altid skal betales af lejeren, ligesom lejeren bærer risikoen for sådanne skader, som ikke er dækket af den tegnede forsikring.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Udlejer har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring mod det erstatningskrav, som
udlejer ifølge dansk ret måtte ifalde ved udlejers skadestilføjelse på tredjemand eller ejendom (tingskade). Forsikringen dækker for skader med indtil 10 mio. kr. pr. forsikringsår. Udlejer påtager sig intet ansvar og ingen risiko udover den dækning, der måttet opnås under den af udlejer tegnede forsikring, hvorfor det påhviler lejeren, såfremt ansvaret og risikoen ligger herudover, at tegne supplerende forsikring.

Motorkøretøjsforsikring

Udlejer har desuden tegnet motorkøretøjsforsikring, som dækker alt selvkørende materiel. Selvrisikoen for alle typer materiel er kr. 10.000,- pr. skade, som altid betales af lejer.

Øvrige betingelser

Såfremt udlejer måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod udlejer. Lejer har pligt til selv at tegne forsikring mod det erstatningsansvar, som lejer måtte pådrage sig i forbindelse med brugen af dette. Lejer skal på anmodning dokumentere, at sådan forsikring er tegnet og i kraft.

Anmeldelse af skade

(bemærk, at lejer skal betale et beløb op til selvrisiko ved alle former for skader, se ovenfor)
Ved skade på lift eller andet skal der straks foretages anmeldelse til Sydjysk Lift ApS hvoraf
flg. skal fremgå:
● Kundens navn og telefonnummer
● Lifttype og tilhørende liftnummer
● Geografisk placering
● Skadens omfang
● Omstændigheder ved skadens opståen
● Oplysninger om modpart: navn, telefonnummer, forsikringsselskab og policenummer.
Herefter opretter Sydjysk Lift ApS en skadesag med fotos, beskrivelse og anden dokumentation. Lejer debiteres i reglen for selvrisikoen mens resten af omkostningerne til reparationen betales af forsikringen. Bemærk at hver skade opgøres for sig, hvilket kan medføre betaling af flere gange selvrisiko.

Tilbud og priser

Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive merværdiafgift (moms). Lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende lejeprisliste. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning, der afgives af udlejer, gælder nærværende lejebetingelser.
Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maksimalt gældende i 4 uger og afgives altid med forbehold for mellemleje eller mellemsalg.

Fakturering og betaling

Efter lejemålets afslutning, fremsender udlejer faktura, der som standart forfalder til betaling efter 14 dage. For lejemål af længere varighed fremsendes á conto faktura ultimo hver måned. Ved betaling senere end forfaldsdag beregnes der renter 1,5 % pr. måned. Betaling af renter er ikke ensbetydende med at forfaldstid dermed udskydes. Udlejer kan desuden kræve forudbetaling af leje. Eventuelle overensstemmelser/tvistigheder mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejeren til at udlade rettidig betaling af faktureret beløb.

Lejemålets løbetid og ophør

Lejemålet begynder den dag, det lejede stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører på det tidspunkt som lejer har afmeldt materiellet til eller når materiellet leveres tilbage på udlejers plads. Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage inden for lejetidsrummet. Anvendes det lejede lørdag, søn- og helligdage, regnes disse for lejedage. Lejen er baseret på maksimalt 10 timer pr. arbejdsdag. Udlejeren er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej. Forsikring af det lejede materiel betales for alle dage i lejeperioden. Herunder også weekender, helligdage og andre fri dage. Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere lejeaftaler til senere udførelse og i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning at frigøre og afhente materiellet for lejers regning, hvis de nærværende betingelser anførte forpligtelser, ikke overholdes af lejeren, eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (inkl. transport) skal betales af lejeren. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte periode. Materiel kan afmeldes telefonisk døgnet rundt og gælder til den kalenderdag, hvor afmeldingen er noteret. Udlejeren har herefter ret til at afhente og videreudleje det lejede materiel. Lejeren er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler. Hvis der ikke fra udlejers side er gjort indsigelser, mod den returnerede maskines tilstand ved returnering. Betragtes lejesagen som afsluttet, når der er fremsendt faktura.

Force majeure

I tilfælde af force majeure er udlejer fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt udlejer eller udlejers underleverandør forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse almindelige betingelser for leje af lifte og materiel som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende medmindre det kan påvises, at udlejer med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

Værneting

For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting.