Betingelser

Betingelselser

Selskab:
_______________________

Forsikringstager:
Sydjysk liftudlejning

Dækning:
Brand-, tyveri-, hærværks- og vandskade på udlejningsmateriel, udlejet i Danmark. Desuden er enhver pludselig udefra kommende skade på materiellet dækket.

Betingelser:
Standard. For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og/eller hærværk anmeldes til politi.

Selvrisiko:
Lejer hæfter med en selvrisiko af enhver skade beregnet ud fra materiellets nyværdi: Beløbet er fastsat for år 2015

Ved enhver skade gælder der en selvrisiko kr. 21.471.

 

Undtagelser:

 1. Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af forsikringstager eller skade, der forvoldes under indflydelse af selvforskyldt beruselse og lignende (narkotika m.v.).
 2. Driftstab og/eller anden indirekte skade (strejke, lock-out m.v.).
 3. Forsikringen dækker ikke materiel, der anbringes på skibe, pontoner eller lignende.
 4. Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning eller andre foranstaltninger til optagning af den beskadigede genstand af jorden.
 5. Forsikringen dækker ikke totalskade, der består i, at den forsikrede genstand må efterlades i jorden, uanset årsagen hertil.

Forbehold: Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Der tages forbehold mod trykfejl.
Der indbetales en forsikringspræmie.

Lejebetingelser:

 1. Lejeperioden regnes fra afhentning/påbegyndt transport fra vort lager til og med den dag liften, eller arbejdsplatformen atter tilbageleveres/afhentes af os. En arbejdsdag beregnes med 8 timer. Timer derudover beregnes efter almindelig takst.
 2. Lejeren er ansvarlig for det lejede materiel og dets forsvarlige anvendelse i udlejningsperioden. Desuden skal lejeren tilbagelevere det lejede materiel rengjort. Lejeren har ansvar for at batteriet står fuldt opladet.
 3. Lejeren hæfter for eventuel manglende eller ødelagt materiel, ligesom udgifter til reparation af skade forvoldt af lejeren, betales af denne.
 4. Lejeren bærer alene ansvaret over for sig selv, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejeres side. Lejer er således ansvarlig for bla. skader på ting, personer og materiel, som følge af vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes og /eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet(udlejet, uden betjening). Lejeren bærer risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, underjordiske anlæg, installationer m.v., medmindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdsstedet, der ikke ville medføre sådan beskadigelse. Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avance tab, andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det udlejede. Dette gælder også ved arbejdsstandsninger, maskinskader og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, herunder pålæg fra arbejdstilsynet, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig, der helt eller delvis standser driften. Udlejer brandforsikrer det lejede for egen regning. Endvidere har udlejer tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab. såfremt udlejer måtte bliver pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert ansvar, som går udover det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod udlejer
  1. Leasingselskabet har ejendomsretten til det leasede udstyr, der er leaset til Horsens Lift ApS. Horsens Lift ApS transporterer hermed sine rettigheder i henhold til nærværende lejeaftale til leasingselskabet. Betaling med frigørende virkning kan alene ske til leasingselskabet. Leasingselskabet har dog bemyndiget Horsens lift ApS til indtil videre at modtage lejebetalinger m.v. Lejer noterer ved sin underskrift nedenfor leasingselskabets ejendomsret og transport. Såfremt aftalen mellem Horsens lift ApS og leasingselskabet måtte ophøre, er leasingselskabet berettiget til efter leasingselskabets valg at fordre, enten(i) at nærværende lejeaftale bortfalder og at det lejede udstyr straks tilbageleveres til leasingselskabet på denne adresse, eller (ii) at indtræde i nærværende lejeaftale. Hvis nærværende lejeaftale måtte være misligholdt fra udlejers side, er leasingselskabets ret til at indtræde dog betinget af, at leasingselskabet berigtiger udlejers misligholdelse indenfor 14 dage efter, at (i) leasingselskabet er indtrådt i nærværende lejeaftale og (ii) leasingselskabet fra lejer er gjort bekendt med udlejers misligholdelse
 5. Hvis liften bruges i forbindelse med sandblæsningsopgaver, kræves der 2 dages arbejdsløn til rensning af disse.
 6. Alle priser er excl. moms. og ansvar og kasko forsikring

 

Fakturering og betaling:

Efter lejemålets afslutning, eller – for lejemål af længere varighed – ved hver uges/måneds slutning varighed – ved hver uges/måneds slutning, fremsender udlejer faktura, som straks er forfalden til betaling.

Vedr. betaling: Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, er vi – uden at dette pådrager os noget erstatningsansvar – berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder vi os ret til afhentning af materiel.